Algemene voorwaarden

Onderstaande tekst informeert u over de werkwijze van Psychodynamiek Apeldoorn en geeft u belangrijke informatie betreffende de praktijk. Door ondertekening van de behandelovereenkomst verklaart u dat deze tekst u duidelijk is en dat u akkoord bent met de inhoud ervan.

De begeleiding bestaat uit:

  • Een intake (kennismaking, helder krijgen van uw vraag, kijken of er voldoende vertrouwen is om samen te werken, toelichting werkwijze en het opstellen van een behandelplan)
  • De daarop volgende behandeling: u werkt samen met mij aan de oplossing of verandering of van de problemen of klachten.
  • Een evaluatie. Bij langere trajecten vindt tussentijds een evaluatie plaats. In ieder geval wordt het hele therapeutische traject afgerond met een evaluatie. Dit vindt plaats in een afsluitend gesprek.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het therapie- of het coachtraject. U blijft verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en de handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier afgesloten en blijft het twintig jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft recht uw dossier in te zien. U kunt daar een afspraak voor maken en het daarna inzien. Naast het recht op inzage heeft u ook het recht om, feitelijke onjuiste informatie, in het dossier te corrigeren of te laten verwijderen.

Voor individuele begeleiding geldt een tarief van € 115,00 voor de intake (maximaal 1,5 uur) en € 79,00 euro per uur voor alle volgende sessies. Voor relatietherapie geldt voor zowel de intake als de sessies een tarief van € 150,00 per sessie (maximaal 1,5 uur). Het factuurbedrag dient u binnen 7 dagen over te maken op rekeningnummer  NL75 KNAB 0256 8581 44 t.n.v. Psychodynamiek Apeldoorn onder vermelding van uw naam en factuurnummer. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. Ook als een deel wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Indien u bent verhinderd dient u de afspraak ten minste 24 uur voor de betreffende datum af te melden. Wanneer de afspraak niet tijdig is afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding, zullen de kosten van één sessie in rekening worden gebracht. Dit geldt ook wanneer u om welke reden dan ook, niet komt op het afgesproken moment.

Uw gegevens vallen onder de privacy wetgeving. Dat betekent dat ik geen gegevens over
u mag verstrekken zonder uw toestemming. Wel kan ik uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd)  bespreken met mijn collega’s om de behandeling te optimaliseren.

Psychodynamiek Apeldoorn is aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de praktijk van toepassing. Wanneer u een klacht heeft, meldt u deze dan direct bij mij. Mocht u er met mij onverhoopt niet uitkomen dan kunt u uw klacht melden bij de VBAG.
Als psychodynamisch therapeut sta ik daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroep-
beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

Psychodynamiek Apeldoorn is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking, dan wel door het niet verstrekken van beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar.

Versie datum: 09 augustus 2022